இலங்கை செய்திகள்

இன்றும் சிலர் அமைச்சர்களாக பதவிப் பிரமாணம்

08 Nov 2018

அரசாங்கத்தில் மேலும் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாகவும் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

01. பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் நீதி அமைச்சராக சுசில் பிரேமஜயந்த

02. சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சராக பந்துல குணவர்தன

03. சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சராக எஸ்.எம்.சந்திரசேன

04. சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக லக்ஸ்மன் வசந்த பெரேரா

05. சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சராக சாலிந்த திசாநாயக்க

06. போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சராக சி.பி.ரத்நாயக்க

07. நிதி இராஜாங்க அமைச்சராக அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா  ஆகியோர் நியமனம் பெற்றுள்ளனர்.


கருத்துரைகள்


கருத்துரைகள் இல்லை


 

தொடர்புடைய செய்திகள்